Czy warto chronić własność przemysłową przedsiębiorstwa?

Od dawna wiadomo, że dobra intelektualne firmy, które są chronione przez prawa własności przemysłowej wpływają na przewagę konkurencyjności firmy na rynku.


Posiadanie tego typu ochrony ogranicza działanie konkurencyjnym firmom poprzez wykluczenie ich swobodnego korzystania z własności przemysłowej. Natomiast właścicielom tych praw daje wyłączne prawo na zarobkowe i zawodowe korzystanie z przedmiotów własności przemysłowej.


To również możliwość zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa chociażby w ramach udzielanych przez nie licencji do korzystania z przedmiotu własności przemysłowej (na uzgodnionych warunkach) lub na podstawie sprzedaży przedmiotu własności przemysłowej.


Dzięki ochronie własności przemysłowej przedsiębiorstwo m.in. zwiększa swój poziom innowacyjności, wytwarza instrumenty marketingowe niezbędne do kreowania wizerunku oraz sprzyja reputacji marki.

Czy warto chronić własność przemysłową przedsiębiorstwa?

Przy współpracy z rzecznikami patentowymi oferujemy kompleksową usługę dotyczącą opracowania i czynności w całym zakresie przedmiotów prawa własności przemysłowej.

Mając na myśli ochronę własności przemysłowej mówimy o instrumentach takich jak:

 • patent na wynalazek;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo ochronne na znak towarowy;
 • prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego;

które są środkami wykorzystywanymi przez firmy w działalności gospodarczej, a w szczególności:

 • badanie stanu techniki w literaturze patentowej,
 • analizę i ocenę zdolności patentowej, ochronnej i rejestracyjnej przedmiotów prawa własności przemysłowej,
 • opracowywanie, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych przedmiotów prawa własności przemysłowej do urzędów patentowych: polskiego, zagranicznych i międzynarodowych,
 • dokonywanie zgłoszeń przedmiotów prawa własności przemysłowej do ochrony w urzędach patentowych,
 • prowadzenie postępowań patentowych, ochronnych, rejestrowych przedmiotów prawa własności przemysłowej w urzędach patentowych,
 • prowadzenie postępowań spornych i sądowych w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
 • doradztwo, usługi, postępowania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz obrony przed zarzutami w tym zakresie,
 • prowadzenie badań, poszukiwań, sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
 • sporządzanie umów, porozumień itd. w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
 • konsultacje, doradztwo, prowadzenie korespondencji prawnej w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
 • opracowywanie instrukcji i regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi w przedsiębiorstwach.
 
Zapraszamy do kontaktu:
 

Eliza Kupich
   eliza.kupich@park.suwalki.pl
   +48 87 564 22 34