Projekt Self employed (zwany dalej “Self-E”) jest skierowany do młodzieży, szczególnie do młodzieży szkolnej. Celem jest eksploracja biznesu oraz wyuczonych umiejętności przedsiębiorczych młodzieży. Nauka przedsiębiorczości na wczesnym etapie zachęca młodych ludzi by być bardziej przedsiębiorczymi w dorosłym życiu.

W ramach projektu Self-E mobilne grupy ekspertów (8 osób) pracowały z młodzieżą i organizacjami biznesowymi. Grupa ekspercka została wyłoniona z reprezentantów partnerów projektu, którzy przygotowali metodologię pracy z młodzieżą szkolną (14-19 lat) w ramach nieformalnych programy edukacyjne. By metodologia była praktyczna i efektywna przeprowadzono dodatkowe badania zdolności/umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży w powiatach Mariampol, Suwałki, które stworzyły podstawę metodologicznych propozycji. Następnie została przygotowana metodologia i zorganizowano obóz dla młodzieży 14-19 lat. W czasie obozu młodzież z Polski (50 studentów) była nauczana za pomocą narzędzi metodologicznych. Po przeanalizowaniu rezultatów oraz metodologii wpływu, metodologia została dostosowana i ponownie przetestowana w dłuższym okresie. Następna faza/okres zawierała testowanie metodologii przez pełen rok akademicki/szkolny (9 miesięcy) i została wdrożona na Litwie (uczestniczyło 10 uczniów) i w Polsce (uczestniczyło 10 uczniów).

Grupa ekspercka odbyła spotkanie z uczniami dostosowując metodologią poprzez jej wpływ w trakcie stosowania metodologii. Zostały przeprowadzone badania w celu zmierzenia efektu jaki miało uczenie umiejętności przedsiębiorczych przed i po testowaniu metodologii. Jednocześnie te badania sprawdzały czy metodologia przyczynia się do celów do projektu – zwiększenie umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży i zarazem zmniejsza bezrobocie wśród młodzieży, ich szanse na samozatrudnienie czy stworzenie biznesu. Metodologia przygotowana w języku polskim, angielskim i litewskim pozwala na nieodpłatne udostępnienie tych badań. Zgodnie z metodologią „Sveikatingumo idėjos“ następowała ciągła współpraca z uczniami z Mariampol. Partnerzy, ich pracownicy, uczestnicy (młodzież 14-19 lat) oraz grupa docelowa (młodzież 14-19 lat) odczuła bezpośrednio efekt Self-E

Odnotowano następujący wpływ partnerów i ich pracowników zaangażowanych w projekt – doświadczenie w pracy z uczniami, umięjętności przedsiębiorcze młodzieży w zrozumieniu technik promocji przedsiębiorstw oraz doświadczenie w ich teoretycznym i praktycznym zastosowanie, oczekiwane umiejętności studentów, jak również wielki wpływ na poprawę umiejętności przedsiębiorczych i chęć bycia osobą samozatrudnioną. Dodatkowo zauważono efekt pozytywny – doświadczenie obcych kultur i języków, zaznajomienie się z możliwościami po okresie szkolnym, konsultacje z biznesem i różnymi profilami i profesjami.

Oczekuje się, że w przyszłości ta metodologia pozwoli na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży, zwiększy poziom przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz ekonomicznie aktywnej młodzieży zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Erasmus + projekt „Self employed”

Okres projektu: 21 miesięcy (1 styczeń, 2015 – 1 wrzesień, 2016)
Numer projektu: 2014-1-LT02-KA205-000432
Cel projektu – przygotowanie metodologii przedsiębiorczości młodzieży
Zadania projektu:

 • Przeprowadzenie badania sytuacji przedsiębiorczości młodzieży w regionie Suwałk i Mariampola
 • Stworzenie metodologii opartej na danych z badań,
 • Zorganizowanie obozu przedsiębiorczej młodzieży, gdzie pierwszy projekt metodologii zostanie sprawdzony praktycznie,
 • Poprawa metodologii poprzez wzięcie pod uwagę rezultatów praktycznych
 • Przetestowanie metodologii długoterminowej zastosowanej w praktyce, gdzie będzie zaangażowanych 10 uczestników z Litwy i Polski
 • Prezentacja na konferencji metologii przedsiębiorstwa młodzieży
 • By zapewnić kontynuację projektu, zastosowanie metodologii i zaangażowanie młodzieży 14-19 lat w szkołach i nieformalnych miejscach edukacji,

Rezultaty:

 • Przygotowana metodologia umiejętności przedsiębiorczych młodzieży;
 • Zrealizowane badanie bieżącego młodych przedsiębiorców w regionach Suwałk i Mariampola. Uczestniczyło ponad 1 100 osób młodych, w wieku 14-19 lat;
 • Przygotowany raport z badania;
 • Zorganizowany międzynarodowy obóz młodzieży przedsiębiorczej, gdzie 110 uczestników (14-19 lat) z Litwy i Polski w sposób praktyczny wypróbowało edukację o przedsiębiorczości bazującą na zasadach edukacji nieformalnej;
 • Zorganizowanie długoterminowego zastosowania metodologii u przedsiębiorczej młodzieży w praktyce, gdzie brało udział 10 uczestników z Litwy i Polski,
 • Zorganizowana międzynarodowa konferencja przedsiębiorczej młodzieży – prezentacja metodologii przedsiębiorczej młodzieży, gdzie uczestniczyło 150 osób z Litwy i Polski,
 • Zwiększone umiejętności młodzieży w zakresie przedsiębiorczości i o 30% większe szanse stworzenia przez nich miejsc pracy nie tylko dla siebie, ale również dla innych w przyszłości.

Grupa docelowa:

 • Młodzież 14 – 19 lat

Beneficjenci ostateczni:

 • Organizacje współpracujące z młodzieżą i nieformalnie edukujące młodzież.
 • Instytucje edukacyjne.
 • Organizacje biznesowe.

Partnerzy projektu:

 • PI „Sveikatingumo idėjos“
 • ISM University of management and economics, UAB
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

Więcej informacji: www.inovatoriai.lt
Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +

Metodyka


Project Self employed (further – “Self-E”) is oriented to youth, especially to school age youth, oriented explore business and youth enterprise skills educated. Enterprice education at an early stage to encourage young people to be more enterprise in later stages of life.

During the project Self-E mobilized expert group (8 persons) was working with youth and business organizations. This expert group was mobilized from the representatives of the project partners, which prepared a methodology how to work with school age youth (14-19) in informal education programs. For the methodology to be operational and effective, additional studies of youth entrepreneurship skills in Marijampole county and Suwalki Province were performed, which formed on the base of the methodological proposals. Then the methodology was prepared, and the youth (14-19) camp in Lithuania was organized. During the camp youth from Poland (50 students) and from Lithuania (50 students) were taught with the methodology tools. After looking at the results and methodology of the impact, the methodology was  adjusted and re-tested in a longer period. The next phase involved testing methodology for a full academic year (9 months) and it was  implemented in Lithuania (attended by 10 students) and Poland (attended by 10 students).

Expert group had a meeting with students adjusting methodology by its influence during the application of the methodology. There were  researches how much effect teaching enterprise skills had before and after methodology testing. At the same time these researches checked if methodology contributes same project aims- increased youth enterprise skills as well as reduced youth unemployment and their enterprise or self-employment opportunities. During the project, the  methodology was prepared in Lithuanian, Polish and English lets all organizations interested in enterprise education publicly and free of charge achieve these researches. According measures of methodology „Sveikatingumo idėjos“ continuously cooperated will pupils in Marijampole. Partners and their employees, participants (youth of 14-19) and target group (youth of 14-19) felt „Self-E” direct influence.

The influence of the partners involved in the project and their employees – experience working with pupils, youth entrepreneurship skills of the existing understanding of entrepreneurship promotion techniques theoretical and practical applications experience, prospective students / student skills, as well as a major influence on entrepreneurial skills improvement and the desire to be self-employed. In addition, the positive side effect was felt- foreign cultures and language experience, familiarity with post-school education opportunities, consultation with businesses and various profiles and professions.
It is expected that in the future the methodology will allow to reduce youth unemployment, increase the level of entrepreneurship, self-employed and economically active youth of the national and regional levels.

 

Erasmus + project „Self employed”

Project duration: 21 month (1st January, 2015 – 1st September, 2016)
Project number: 2014-1-LT02-KA205-000432
Project purpose – to prepare youth entrepreneurship methodology
Project tasks:

 • To make youth entrepreneurship situation analysis (survey) in Suwalki and Marijampole regions
 • To create methodology based on analysis (survey) data
 • To organize youth entrepreneurship camp, where first draft of methodology is checked practically
 • To upgrade this methodology by taking account practical results
 • Test long-term methodology application during practice, where will be 10 participants from Lithuania and Poland is involved
 • Present methodology of youth enterprise during conference
 • To ensure project continuation, apply methodology and involve 14-19 years youths at schools and informal education places.

Results:

 • Prepared methodology of youth enterpreneurship skills;
 • Accomplished current situation survey of youth enterprise in Suwalki and Marijampole regions. More than 1.100 youths, 14 – 19 old age involved
 • Prepared survey report
 • Organized international youth enterprise camp, where 110 people (14-19 years) from Lithuania and Poland participated and practically tried enterprise education based on principles of informal education.
 • Organized long-term application of methodology of youth enterprise in practice, where 10 participants from Lithuania and Poland involved
 • Organized international youth enterprise conference – presentation of methodology of youth enterprise, where participated 150 people from Lithuania and Poland.
 • Increased youth skills of enterprise and up to 30% bigger possibility, that they will create workplaces not only for themselves but for other in the future.

Target group:

 • 14 – 19 y. old youth

Benefit receivers:

 • Organizations that work with youth and youths informal education.
 • Education institutions.
 • Business organisations

Project partners:

 • PI „Sveikatingumo idėjos“
 • ISM University of management and economics, UAB
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

For more information: www.inovatoriai.lt
Project is funded by Europe Commission, Erasmus+ programme