• EZ
  • 18/11/2020 - 12:11
  • Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata: 2020 r. 2021 r. 2022 r.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych a także informację o biegłym rewidencie, który przeprowadzi oferowane badanie i jego doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań spółek prawa handlowego.

 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 

3. Oświadczenie o uczestnictwie w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczących badania sprawozdania finansowego Spółki.

 

4. Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego.

 

5. Cenę (brutto, netto, VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania.

 

Badania sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania należy dokonać w terminie do 15 maja 2021 r. za badanie roku 2020 i w latach kolejnych tj.: do 15 maja 2022 r. za badanie roku 2021, oraz do 15 maja 2023 r. za badanie roku 2022.

 

Oferty należy składać do 10 grudnia 2020 r. w Recepcji siedziby Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.