• EZ
  • 27/04/2020 - 14:02
  • Ogłoszenie

Tarcza antykryzysowa – informacja dotycząca naborów w urzędach pracy

W związku z uruchomieniem wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej informujemy, że urzędy pracy na terenie woj. podlaskiego ogłosiły nabory wniosków firm dotkniętych skutkami występowania COVID-19.

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z kilku źródeł:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tzw. Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój),

- mikropożyczki z Funduszu Pracy.

 

Tarcza antykryzysowa –informacja dotycząca wsparcia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakłady Ubezpieczeń Społecznych na terenie województwa podlaskiego ogłosiły nabory wniosków firm dotkniętych skutkami występowania COVID-19.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

- Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

- Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne

- Świadczenie postojowe  dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 - Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

 

 

O sieci Enterprise Europe Network

Podmioty gospodarcze zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności na nowe rynki zagraniczne mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc doradczą związaną z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, korzystając z usług "Enterprise Europe Network".

Usługi informacyjno-doradcze

Usługi informacyjno-doradcze świadczone przez Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach dedykowane są do przedsiębiorców oraz do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej zagranicą, a także do samorządów lokalnych.

 

Usługi świadczone w ramach sieci:

  1. Zakładanie profilu kooperacyjnego
  2. Udział w misjach handlowych i spotkaniach brokerskich
  3. Nawiązywanie współpracy zagranicznej - Partnership Agreements
  4. Udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach
  5. Zgłoszenie problemu poprzez SME Feedback
  6. Udzielanie odpowiedzi na zapytania

 

Więcej informacji o sieci na stronie www.een.org.pl