Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach

- adres strony internetowej:      www.izbapg.pl,
- kontakt:      T. M. +48 601 143 100,
- opis działalności Izby:  
Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego.
Powołana została na Zebraniu Założycielskim w dniu 18.12.2014 r. przez grupę ponad 70 przedsiębiorców.
W dniu 19.01.2015 r. organizacja została wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Gospodarczym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000538868.
Izba prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję i cele związane z kreowaniem lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego.
Jednym z głównych celów statutowych Izby Przemysłowo – Gospodarczej w Suwałkach jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków przede wszystkim wobec, organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji; pogłębianie i wzmacnianie więzi gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, zachęcanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych, promowaniu przedsiębiorców i dobrych praktyk biznesowych oraz wsparcie dla prowadzonej działalności.