• PNTPW
  • 05/04/2019 - 07:17
  • Wiadomości

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej Symulacji Medycznej jako nowej metody kształcenia pielęgniarek i położnych, która odbędzie się w dniach 13-15 stycznia br. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Dla uczelni medycznych, które kształcącą pielęgniarki i położne nastał czas intensywnej pracy. Zostaną wprowadzone nowe formy kształcenia z wykorzystaniem monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Działania te będą możliwe po zrealizowania założeń programu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w odniesieniu do wytycznych wskazanych w dokumencie „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI” oraz zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Budując stabilną pozycję uczelni na rynku edukacyjnym należy wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać zakres wiedzy dotyczącej projektowania, wyposażenia oraz prowadzenia centrów symulacji. Zachodzi równeiż konieczność dostosowania programu studiów, który umożliwiać będzie realizację efektów kształcenia z wykorzystaniem scenariuszy symulacyjnych. Wiedza ta powinna zostać wprowadzona poprzez odpowiednie metody kształcenia wykładowców, którzy w przyszłości będą mogli efektywnie przekazać ją swoim studentom.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną sposoby rozwiązania powyższych zagadnień. Specjalnie na te wydarzzenie spięte zostały ze sobą bloki tematyczne oraz zajęcia warsztatowe, podczas których zostaną omówione zagadnienia:

  • medyczny – informacje i zajęcia warsztatowe dotyczące przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem tworzonych scenariuszy symulacyjnych, powiązanych z efektami kształcenia realizowanych podczas studiów. Realizację egzaminów typu OSCE z wykorzystaniem zawansowanych systemów symulacyjnych.
  • techniczno-medyczny – nowoczesne rozwiązania stosowane w centrach symulacji medycznych z zakresu wyposażenia w sprzęt symulacyjny, konfigurację symulatorów medycznych dopasowanych do efektów kształcenia, rozwiązań informatycznych, zastosowania nowoczesnych systemów audio-video, rejestracji danych oraz zarządzania nimi.
  • techniczno-budowlany – rozwiązania technologiczne zastosowane w nowoczesnych centrach symulacji medycznych. Wskazane zostaną techniczne warunki realizacji tych założeń w praktycznym zastosowaniu dla poszczególnych branż budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów symulacyjnych.
  • informacyjny – Program wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podsumowanie audytu oceniającego Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia praktycznego pielęgniarek i/lub położnych w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu symulacji medycznych.

Szczegóły nt konferencji wraz z formularzem rejestracyjnym