Seminaria skierowane są do personelu medycznego, a szczególności do ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775, oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.). Głównym celem naszych seminarów jest pogłębienie, aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu zabezpieczania drożności dróg oddechowych, przypomnienie schematów postępowania z pacjentem urazowym oraz trening algorytmów postępowania podczas zatrzymania krążenia. Programy seminariów zostały zatwierdzone przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej. Uczestnik seminarium otrzymuje 8 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni

Czas trwania seminarium: 8 godzin dydaktycznych (8×45 min.)

Minimalna liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu: 120,00zł netto/1 osoba.

 

RODZAJE SEMINARIÓW:

 

SEMINARIUM I: „Postępowanie w urazach w zakresie ratownictwa medycznego” – 8 punktów edukacyjnych.

 

Program zajęć:

 1. Bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia. Mechanizm urazu.
 2. Szybkie badanie urazowe.
 3. Zabezpieczanie pacjenta urazowego.
 4. Urazy bezpośrednio zagrażające życiu.
 5. Algorytm postępowania w zatrzymaniu krążenia spowodowanego urazem.

SEMINARIUM II: „Zaburzenia rytmu serca w medycynie ratunkowej.”- 8 punktów edukacyjnych

 

Program zajęć:

 1. Podstawy elektrokardiografii.
 2. Rozpoznanie i postępowanie w tachyarytmii.
 3. Rozpoznanie i postępowanie w bradyarytmii.
 4. Rytmy Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK).

SEMINARIUM III: „Zabezpieczanie dróg oddechowych, wkłucia doszpikowe w medycynie ratunkowej”- 8 punktów edukacyjnych.

 

Program zajęć:

 1. Bezprzyrządowe udrożnianie dróg oddechowych.
 2. Metody przyrządowego udrożniania dróg oddechowych.
 3. Konikopunkcja jako alternatywny sposób zapewniania drożności dróg oddechowych.
 4. Wkłucia doszpikowe:
  • wskazania i przeciwskazania,
  • miejsca wkłuć doszpikowych u osób dorosłych i dzieci
  • rodzaje wkłuć doszpikowych.