Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kurs przygotowuje ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji, a w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Osoba kończąca egzamin z pozytywną oceną uzyskuje tytuł „ratownika”. Uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) oraz breloczek ratunkowy wyposażony w maseczkę resuscytacyjną i jednorazowe rękawiczki.

 

Adresaci kursu: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, WOPR, TOPR, GOPR oraz inne jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Czas trwania kursu: 66 godzin (25 godzin teoretycznych, 41 godzin praktycznych)

Minimalna liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce kursu : Laboratorium medyczne w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. ul Innowacyjna 1 16-400 Suwałki.

Koszt kursu:850,00zł netto/1 osoba.

Program zajęć:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
  – Kurs prowadzony dzień po dniu lub w wybrane dni w okresie trzytygodniowym.