Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zmian od 2017 r. w wynagradzaniu zleceniobiorców, omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Uczestnicy poznają sposoby odróżniania…

Rewolucyjna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych i podstawowych unormowań prawnych wykorzystywanych w pracy codziennej pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie – zapowiadana przez rząd – nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.,   jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego mają na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.

Przewiduje się wprowadzenie wielu nowych zasad i instrumentów prawnych, nieznanych dotąd przepisom dotyczącym postępowania administracyjnego, w tym między innymi zasadę przyjaznej interpretacji przepisów „in dubio pro libertata”, a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych i wprowadza zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują w codziennej pracy zawodowej przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników szkolenia z wprowadzanymi zmianami i całkiem nowymi instytucjami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo w praktyce realizacji zadań publicznych wykorzystywać nowe instrumenty przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego i prowadzić postępowania administracyjne w oparciu o znowelizowane unormowania prawne. Wszystkie merytoryczne treści szkolenia będą przekazywane jego uczestnikom w kontekście ich zawodowych zainteresowań i rozszerzane w przypadku dodatkowych pytań.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o następujących zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego:

Nowe zasady postępowania, w tym m. in. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony i zasada współdziałania organów;
Nowe narzędzi prawne – ponaglenie organu w sytuacji bezczynności lub przewlekłości prowadzenia postępowania;
Instytucja mediacji;
Katalog spraw, w których możliwe będzie zawarcie ugody;
Instytucja milczącego załatwienia sprawy;
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej;
Nowe zasady ustalania kar administracyjnych;
Probiznesowe rozwiązania prawne;
METODOLOGIA

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia oraz omówione zostaną potencjalne przypadki zastosowania nowych instrumentów prawnych z K.P.A.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  1. Zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate”;
  2. Zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania (nawiązanie do Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji);
  3. Zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań;
  4. Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania;
  5. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
  6. zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.
 2. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
  1. Zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym pojęcia bezczynności i przewlekłości;
  2. Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  3. Procedura rozpoznania ponaglenia;
  4. Obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.
 3. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
  1. Zasada „in dubio pro reo”;
  2. Przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
  3. Charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
  4. Zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.
 4. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
  1. Instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  2. Termin na zwołanie posiedzenia;
  3. Udział stron w posiedzeniu.
 5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
  1. Nowa instytucja postępowania administracyjnego;
  2. Charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  3. Dobrowolność mediacji;
  4. Kwestie poufności;
  5. Czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  6. Koszty mediacji.
 6. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:
  1. Sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  2. Sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  3. Prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.
 7. Milczące załatwienie sprawy:
  1. Cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
  2. Przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
  3. Milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  4. Termin milczącego załatwienia sprawy;
  5. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
 8. Upowszechnienie ugody administracyjnej:
  1. Rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” – art. 114 k.p.a.;
  2. Prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  3. Doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  4. Forma ugody.
 9. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  1. Fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  2. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  3. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  4. Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  5. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
  6. doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).
 10. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  1. Specyfika postępowania uproszczonego;
  2. Maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  3. Ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
 11. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  1. Definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  2. Przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  3. Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  4. Odsetki od kary zaległej;
  5. Terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
  6. Terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
  7. Udzielenie ulgi w spłacie.
 12. Inne zmiany w k.p.a.:
  1. Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  2. Doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
  3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  4. Możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  5. Pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Cena – 199,00zł netto, 245,00zł brutto*
Obejmuje ona – dwie przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe (wydruk prezentacji, notatnik, długopis), zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
* Dla jednostek z sektora finansów publicznych finansujących udział w szkoleniu w min. 70% lub w całości ze środków publicznych stawka VAT zw.
Płatności przelewem na podstawie wystawionej faktury.